Uniek en Anders - bedrijfstrainingen

 

Macht, prestatie, affiliatie. Wat beweegt topmanagers.
dupliek Hilde Ham

 

 

De repliek van Ber Damen is op diverse punten verhelderend. Graag wil ik nog reageren op het punt van de laagdrempeligheid van interviews voor (top)managers.

De heer Damen koppelt laagdrempeligheid aan de kernactiviteit van praten en vertellen van de managers en ‘het gemakkelijk in de loop van de dag inpassen’ van een interview. De fundamentele rolwisseling tussen de manager en de (sociaal-wetenschappelijke) interviewer tijdens het interview kan mijns inziens ook hoogdrempelig werken. De mate waarin hiervan sprake is hangt daarbij mede af van de capaciteiten en competenties van de interviewer. Sterker nog: als eenmaal medewerking is verkregen voor het interview, zou het inspelen en aansluiten op hun dagelijkse gewoontes van praten en vertellen vooral vanwege de gewenning contraproductief kunnen werken. De uitdaging is dan om de managers juist afstand te laten nemen van hun dagelijkse praktijk en hen te laten bezinnen, stilstaan en reflecteren. Mijn verwachting is dat topmanagers wellicht juist eerder voor een vragenlijst zouden kiezen, als zij vaker door de wol geverfde (sociaal wetenschappelijke) interviewers zouden tegenkomen. Een goed interview is hard werken!